КПНЗ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"

   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

СТАТУТ КПНЗ НБДЮТ

Основні принципи управління

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Нікопольська міська рада

Рішення від___________2017р.

№_________________________

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник

відділу освіти і науки

Нікопольської міської ради

_____________О.М. Селютіна

«___»_______________2017 р.

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»

 

у новій редакції

ідентифікаційний код № 21904059

м. Нікополь

2017 р.

Ці зміни є новою редакцією статуту КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ».

З дати державної реєстрації даної редакції Статуту всі попередні редакції втрачають чинність.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НІКОПОЛЬСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» (далі-позашкільний заклад) знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Нікополя. Засновником закладу є Нікопольська міська рада, орган управління – відділ освіти і науки Нікопольської міської ради.

1.2. Місцезнаходження закладу: 53211, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Микитинська, буд.59, тел.. 5-00-49, 5-17-62.

1.3. Найменування позашкільного закладу:

Українською мовою:

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НІКОПОЛЬСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ».

Російською мовою:

КОММУНАЛЬНОЕ  ВНЕШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НИКОПОЛЬСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Скорочено: КПНЗ НБДЮТ

1.4.  Вид діяльності:

Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. (основний)

1.5. Позашкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами  України, актами  Президента України,  Кабінету Міністрів України,  наказами МОН,  іншого  центрального  органу  виконавчої  влади,  до   сфери управління   якого   він   належить,  рішеннями  місцевих  органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про позашкільний навчальний заклад, цим Статутом.

1.6. Позашкільний заклад є юридичною особою, діє на підставі Статуту, який затверджується Засновником та реєструється місцевим органом виконавчої влади, може мати рахунок в органах Державного казначейства України, самостійний баланс, штамп, печатку.

1.7. Позашкільний заклад утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.8. Головною метою позашкільного закладу є забезпечення реалізації права вихованців,    учнів    на   здобуття    позашкільної    освіти   у   позаурочний   та позанавчальний час відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.

1.9. Головними завданнями позашкільного закладу є:

·  виховання гармонійно розвиненої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення;

·  реалізація  державної політики в сфері  позашкільної освіти засобами культури та мистецтва;

·  задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організація їх дозвілля та відпочинку;

·  виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва;

·  формування у вихованців національної самосвідомості, активної громадянської позиції;

·  задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до особистих інтересів і здібностей.

1.10. Позашкільний заклад організовує роботу з дітьми та юнацтвом на принципі добровільності вибору напрямів діяльності за інтересами.

1.11. Мова навчання і виховання у позашкільному закладу визначається відповідно до Конституції України і Закону України «Про мови».

1.12. Позашкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до Правил внутрішнього  трудового розпорядку, що затверджуються трудовим колективом за наданням відділу освіти і науки Нікопольської міської ради і профспілкового комітету на основі типових правил.

1.13. Заклад проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.

1.14. Позашкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

·  реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту»,  Законом України «Про позашкільну освіту», Положенням «Про позашкільний навчальний заклад» та власним статутом;

·  забезпечення рівня позашкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

·  дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1.  Позашкільний заклад працює за річним планом, який схвалюється педагогічною  радою,    затверджується   директором  закладу,  погоджується   з

відділом освіти і науки Нікопольської міської ради. План роботи реалізує основні   напрямки  своєї  діяльності  з   урахуванням   особливостей  соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців, потреб  молодіжних і дитячих громадських організацій тощо.

2.2. Навчальний рік у позашкільному закладі починається 1 вересня і закінчується згідно встановленого терміну спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої місцевої влади в галузі освіти.  Комплектування гуртків, груп здійснюється у період з 1  по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка.

2.3.  Навчально-виховний процес у позашкільному закладі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, затвердженими законодавчо уповноваженими органами.

2.4.  Навчальні програми в закладі однопрофільні, комплексні та такі, що передбачають індивідуальне навчання учнів. Залежно від специфіки діяльності гуртків навчання проводиться від одного до семи років.

2.5.  Індивідуальне навчання у позашкільному закладі проводиться відповідно до порядку, затвердженого відповідним законодавчим органом.

2.6.  Навчально-виховний процес у закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей вихованців, з урахуванням їх вікових особливостей, інтересів, нахилів, здібностей з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, вікторина, індивідуальне заняття, конференція, концерт, змагання, навчально-тренувальне заняття, репетиція, похід, екскурсія тощо.

2.7.  Прийом до закладу здійснюється протягом навчального року (в міру закінчення комплектування груп) за бажанням вихованців. Набір дітей проводиться як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються позашкільним закладом.  

2.8.  Прийом вихованців у гурток здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Для зарахування учнів до спортивних, циркових, хореографічних гуртків потрібна довідка медичного закладу про відсутність у дітей протипоказань до занять.

2.9.  Наповнюваність окремих груп установлюється директором позашкільного закладу, залежно від навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців. Середня наповнюваність груп закладу становить 10-15 вихованців.

2.10. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання позашкільного закладу класифікуються за трьома рівнями:

·  початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

·  основний рівень -  творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

·  вищий рівень - творчі об’єднання за інтересами для здібних та обдарованих вихованців. 

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи  діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

2.11.  Режим роботи в закладі встановлено з 8:30 до 20:00 години, у вихідні   дні - згідно правил внутрішнього трудового розпорядку. Керівники гуртків працюють за  розкладом занять, затвердженим директором.

2.12.  Тривалість одного заняття у закладі встановлюється з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження вихованців різних вікових категорій:

·  для вихованців віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

·  від 6 до 7 років – 35 хвилин;

·  старшого віку – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка.

2.13.  За результатами навчання в позашкільному закладі випускникам видають свідоцтва про позашкільну освіту законодавчо затвердженого зразка.

2.14.  Заклад має висококваліфіковані кадри, належні матеріально-технічні умови для проведення на своїй навчально-виховній базі виробничої та педагогічної практики учнів і студентів загальноосвітніх, професійно - технічних і вищих навчальних закладів

2.15.  Позашкільний заклад може організовувати роботу своїх творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій вищих навчальних закладів, наукових установ за місцем проживання дітей та юнацтва відповідно до укладених угод із зазначеними закладами.

2.16.  З метою розвитку і підтримки стійких інтересів вихованців, їх обдарувань і самовизначення щодо майбутньої професії заклад проводить роботу спільно з науково – дослідними, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створює лабораторії для творчості, експериментальної, науково-дослідницької роботи.

2.17.  Заклад проводить інформативно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків.

2.18. В позашкільному закладі функціонують методичні об’єднання за напрямами гуртків, груп, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування, які координують науково-методичну організаційну

та практичну діяльність закладу з питань здобуття вихованцями освіти за різними напрямами.

2.19. Відповідно до рішення засновника, на підставі угод та з урахуванням попиту,    позашкільний      заклад    надає   інформаційно-методичну   допомогу педагогічним колективам шкіл, іншим навчально-виховним закладам регіону, молодіжним, дитячим громадським організаціям.

 

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у позашкільному закладі є:

·  вихованці, учні і слухачі;

·  директор, заступники директора позашкільного навчального закладу;

·  педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

·  батьки або особи, які їх замінюють;

·  представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

3.2. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Вихованці, учні і слухачі позашкільного навчального закладу мають гарантоване державою право на:

·  здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

·  добровільний вибір  позашкільного навчального закладу та виду діяльності;

·  навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях в одному позашкільному навчальному закладі;

·  безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

·  користування  навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною,

культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою позашкільного навчального закладу;

·  участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

·  представлення в органах громадського самоврядування позашкільного навчального закладу;

·  вільне вираження поглядів, переконань;

·  захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.4. Вихованці, учні і слухачі позашкільного навчального закладу зобов'язані:

·  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
підвищувати загальний культурний рівень;

·  дотримуватися морально-етичних норм;

·  брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

·  бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку позашкільного навчального закладу.

3.5. Педагогічні працівники, а також тренери - викладачі позашкільного навчального закладу мають право на:

·  внесення керівництву позашкільного закладу та відділу освіти і науки Нікопольської міської ради пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву позашкільного навчального закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у навчальному закладі;

·  вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

·  участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування позашкільного навчального закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

·  проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

·  вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;

·  захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

·  соціальне та матеріальне  заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

·  об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.6. Педагогічні працівники, а також тренери-викладачі позашкільного навчального закладу зобов'язані:

·  виконувати навчальні плани та програми;

·  надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;

·  сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців,  учнів  і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров'я;

·  визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;

·  здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку позашкільного навчального закладу, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

·  дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

·  виховувати   своєю   діяльністю  повагу   до  принципів  загальнолюдської

моралі;

·  берегти здоров'я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

·  виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

·  постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

·  вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

·  виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

·  дотримуватися вимог статуту позашкільного навчального закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

·  брати участь у роботі педагогічної ради позашкільного навчального закладу;

·  виконувати накази і розпорядження керівника позашкільного навчального закладу, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

3.7. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань позашкільного навчального закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його керівником.

3.8. Обсяг педагогічного навантаження у позашкільному навчальному закладі визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується для державних і комунальних позашкільних  навчальних закладів відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить цей заклад, для приватних позашкільних навчальних закладів - засновником (власником).

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий  у   разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами,

що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів,  слухачів  позашкільного  навчального  закладу,  початкового

спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника, а також тренера-викладача з додержанням законодавства про працю.

Перерозподіл педагогічного навантаження в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) у зв'язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється керівником позашкільного навчального закладу.

3.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

3.10. Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять років відповідно до порядку, встановленого МОН.

3.11. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають право:

·  обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування позашкільного навчального закладу;

·  звертатися до відділу освіти і науки Нікопольської міської ради, керівника позашкільного навчального закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

·  приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності позашкільного навчального закладу;

·  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу;

·  захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування позашкільного навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, прави­ла внутрішнього розпорядку позашкільного закладу, не виконують поса­дових обов'язків, умови колективного договору або за ре­зультатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

IV. УПРАВЛІННЯ ПОЗАШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1.  Управління позашкільним закладом здійснюється відділом освіти і науки Нікопольської міської ради. Безпосереднє керівництво позашкільним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН.

Керівник, заступники керівника, педагогічні та інші працівники позашкільного навчального закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства.

4.2. Директор позашкільного закладу:

Ÿ здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку   кадрів,  створює  належні  умови  для  підвищення фахового рівня

працівників;

Ÿ організовує навчально-виховний процес;

Ÿ забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів;

Ÿ створює належні умови для здобуття вихованцями , учнями і слухачами позашкільної освіти;

Ÿ забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

Ÿ розпоряджається, в установленому порядку майном і коштами позашкільного закладу;

Ÿ організовує виконання кошторису доходів і видатків позашкільного закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

Ÿ установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам позашкільного закладу відповідно до законодавства;

Ÿ представляє позашкільний заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях    і    відповідає   перед   засновником   (власником)   за   результати діяльності закладу;

Ÿ дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

Ÿ забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

Ÿ видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

Ÿ застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників;

Ÿ за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників позашкільного закладу;

Ÿ здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність.

4.3. Вищим органом громадського самоврядування позашкільного закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори:

Ÿ обирають раду позашкільного закладу, її голову, встановлюють тер­мін їх повноважень;

Ÿ заслуховують звіт директора і голови ради позашкільного закладу;

Ÿ затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховно­го процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності позашкільного закладу;

Ÿ приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.4. Керівник позашкільного навчального закладу є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління позашкільним закладом.

4.5. Педагогічна рада позашкільного закладу:

Ÿ розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

Ÿ розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності позашкільного закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об'єднань;

Ÿ визначає   заходи   щодо  підвищення  кваліфікації   педагогічних   кадрів,

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

Ÿ створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;

Ÿ порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

4.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб позашкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше  ніж  два  на  рік. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.7. Органом громадського самоврядування позашкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу цього закладу.

У період між загальними зборами (конференціями) діє рада позашкільного навчального закладу, діяльність якої регулюється статутом цього закладу.

У позашкільному навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради позашкільного навчального закладу можуть створюватись і діяти піклувальна рада,  учнівський  та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Матеріально-технічна база позашкільного закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі позашкільного закладу.

5.2. Майно позашкільного закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства України, рішення про заснування, Статуту позашкільного закладу та укладених ним угод.

5.3. Позашкільний заклад відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. 

5.4. Вилучення з основних фондів, матеріально-технічної бази, оборотних

коштів та іншого майна позашкільного закладу проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Збитки, завдані позашкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України. 

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база позашкільного закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, гаражів, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

5.6. Відшкодування шкоди, завданої майну позашкільного закладу, здійснюється за рахунок винних осіб.

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Фінансування позашкільного закладу здійснюється його Засновником, відділом освіти і науки Нікопольської міської ради відповідно до законодавства України та згідно кошторису.

6.2. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів.

6.3. Джерелами фінансування позашкільного закладу є:

·  кошти місцевого  бюджету  міста  Нікополя  у  розмірі, передбаченому нормативами фінансування позашкільної освіти в обсязі, визначеному Державним стандартом позашкільної освіти;

·  кошти, отримані за надання платних послуг;

·  доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

·  благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

·  інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством України, нормативно-правовими актами МОН та наказами відділу освіти і науки Нікопольської міської ради. За рішенням Засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.5. Заклад має право згідно із законодавством України придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

6.6. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства України.

6.7. Позашкільний заклад використовує свої доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

6.8. Позашкільному закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Позашкільний навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної  та  соціально-культурної  бази, власних фінансових коштів має право

проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

7.2. Позашкільний навчальний заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

8.1. Державний контроль за діяльністю позашкільного навчального закладу здійснюють МОН, інші центральні органи виконавчої влади, районні державні адміністрації, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних навчальних закладів є державна атестація позашкільного навчального закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому МОН.

 

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Реорганізація і ліквідація позашкільного закладу здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України на підставі рішення Засновника – рішення сесії Нікопольської міської ради.

9.2. Ліквідація позашкільного закладу проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління позашкільним закладом. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення Засновника щодо ліквідації позашкільного закладу ліквідаційна комісія зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені законодавством строки.

Ліквідаційна комісія заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників, проводить інші дії відповідно до чинного законодавства України.

9.3. У разі припинення позашкільного закладу (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету міста Нікополя.

9.4. Позашкільний заклад є таким, що припинив свою діяльність з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                        О.І. Саюк